Wij verzorgen een complete schoonmaak serviceWFD werkt millieuvriendelijkWij werken enkel met schoonmaak professionals

Wij verzorgen een complete schoonmaak service

Schoonmaken is goed voor het onderhoud van je spullen en voor de hygiëne in huis. In de winkel vind je voor elk schoonmaak klusje wel een speciaal middel. Maar als je regelmatig schoonmaakt, kom je een heel eind met water, zeep en schoonmaakazijn.

WFD werkt millieuvriendelijk

De belangrijkste richtlijnen voor milieuvriendelijk schoonmaken zijn: niet te warm (af)wassen, schoonmaakmiddelen goed doseren, en oplosmiddelen en chloorbleekmiddel vermijden.

Wij werken enkel met schoonmaak professionals

Voor het realiseren van een goede schoonmaakkwaliteit en het flexibel inspelen op de schoonmaakbehoefte, is overleg tussen uw organisatie en Cantorclin Schoonmaak van essentieel belang. Er wordt immers gewerkt aan hetzelfde doel: het leveren van de overeengekomen schoonmaakkwaliteit tegen verantwoorde onderhoudskosten.

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 begripsomschrijvingen
A             werkzaamheden:
Schoonmaakwerkzaamheden en/of andere bedrijfsdiensten
B             Partijen:
1. Opdrachtgever:
De natuurlijke of rechtspersoon, ten behoeve van wie op basis van deze voorwaarden werkzaamheden worden
verricht. Niet als opdrachtgever in de zin van deze voorwaarden kan worden beschouwd de natuurlijke of rechtspersoon ten
behoeve van wie in onderaanneming schoonmaakwerkzaamheden en/of andere bedrijfsdiensten worden verricht, terwijl die
doorhem zelf zijn aangenomen.
2 Aannemer:
De natuurlijke of rechtspersoon, die op basis van deze voorwaarden ten behoeve van de opdrachtgever werkzaamheden uitvoert.
C             werkprogramma:
Een formulier waarmee de aannemer in overleg met de opdrachtgever een werkomschrijving heeft aangegeven, zo mogelijk met
vermelding van plaats, tijd en de vermelding van verschillende soorten werkzaamheden.
D             object:
Het schoon te houden gebouw, schip, bus, trein, openbare ruimtes etc.

Artikel 2 Offerte

Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld.

Artikel 3 Opdrachtbevestiging
A             nadat door de aannemer de inhoud van de overeenkomst is bevestigd door toezending aan de opdrachtgever van de
opdrachtbevestiging plus het werkprogramma, mag de aannemer ervan uitgaan, dat de opdrachtgever zich met de
opdrachtbevestiging  en werkprogramma volledig akkoord heeft verklaard, tenzij de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging en het werkprogramma de aannemer middels aangetekend schrijven van het tegendeel bericht.
B             uitsluitend de voorwaarden, gesteld op de opdrachtbevestiging en het daarbij behorende werkprogramma, zijn bepalend voor de inhoud van de tussenpartijen geldende overeenkomst.
C             bij eenmalige werkzaamheden wordt de opdrachtgever geacht met de opdrachtbevestiging en het werkprogramma te zijn akkoord gegaan, doordat hij deze heeft ondertekend, of doordat hij heeft toegestaan dat met de uitvoering der werkzaamheden wordt begonnen.

Artikel 4 Wijziging van de overeenkomst
Wijzigingen van hetgeen volgens de opdrachtbevestiging is overeengekomen, zijn behoudens in de gevallen genoemd in artikel 6
Lid b en artikel 9 lid c van deze algemene voorwaarden, voor partijen slechts bindend, indien die wijzigingen door partijen schriftelijk zijn overeengekomen, in de vorm van een aanvullingsclausule op de oorspronkelijke opdrachtbevestiging.

Artikel 5 Onderaanneming
A             de aannemer zal slechts met schriftelijke toestemming van de opdrachtgever de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derde laten verrichten. Deze toestemming is niet vereist voor glazenwaswerkzaamheden en/of eenmalige werkzaamheden.
B             De aannemer zal de opdrachtgever op de hoogte stellen indien glazenwaswerkzaamheden en/of eenmalige werkzaamheden door derde zullen worden verricht.
C             Voor onderaanneming ten behoeve van de aannemer zijn de Algemene Voorwaarden van Onderaanneming van toepassing.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst
A             De werkzaamheden zullen in overeenstemming met het werkprogramma worden uitgevoerd.
B             Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat kleine afwijkingen noodzakelijk of wenselijk zijn en daarnaast ook uitgevoerd kunnen worden, kan de aannemer, zonder dat prijsaanpassing plaatsvindt, de uitvoering naar eigen inzicht wijzigen. dat is echter uitsluitend toegestaan, indien het aldus gewijzigde werkprogramma tenminste een vergelijkbare garandeert en de afwijkingen aan de opdrachtgever worden medegedeeld.
C             Indien het de aannemer tijdens de uitvoering van de overeenkomst mocht blijken dat blijvende afwijkingen van het werkprogramma noodzakelijk zijn, en indien die afwijkingen zodanig zijn dat zij gepaard gaan met een prijsaanpassing, zal die prijsaanpassing geschieden in overleg tussen partijen met in achtneming van het bepaalde in artikel 4.
D             Tenzij anders is overeengekomen, zullen de werkzaamheden uitsluitend worden uitgevoerd op werkdagen – niet zijnde christelijke of nationale feestdagen – van maandag tot en met vrijdag. Indien plotseling intredende bijzondere omstandigheden dat noodzakelijk maken naar het oordeel van de opdrachtgever, danwel de aannemer, kan in overleg van het hier bepaalde worden afgeweken.

Artikel 7 contractnaleving en controle
A             Indien de gedurende de looptijd van de overeenkomst door de opdrachtgever geconstateerd wordt, dat de uitvoering van het werkprogramma in belangrijke mate in negatieve zin afwijkt van wat overeengekomen is, of indien de opdrachtgever aan de hand van een tevoren tussen partijen schriftelijk overeengekomen kwaliteitsnormering- en – controlesysteem constateert, dat het resultaat van de uitvoering van het werkprogramma duidelijk beneden het tevoren afgesproken niveau blijft, zal de opdrachtgever de aannemer onverwijld schriftelijk in kennis stellen van de door hem geconstateerde afwijkingen.
B             Bedoelde schriftelijke in kennisstelling bevat tenminste:
( 1 ) een nauwkeurige omschrijving van tijdstip, ruimte, aard en ernst van de geconstateerde afwijking.
( 2 ) een redelijke termijn waarbinnen de aannemer de geconstateerde afwijking dient te herstellen.
C             indien door de aannemer de geconstateerde afwijking niet binnen de gestelde termijn of niet op behoorlijke wijze wordt hersteld, staat het de opdrachtgever vrij de gesloten overeenkomst onmiddellijk en zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden.
De opdrachtgever zal de aannemer van de ontbinding van de overeenkomst bij aangetekend schrijven in kennis stellen.
Van ontbinding van de overeenkomst zal evenwel geen sprake zijn, indien de geconstateerde afwijking de eerste afwijking is die door de opdrachtgever aan de aannemer gemeld is binnen een periode van 3 maanden, of indien  de geconstateerde afwijking van zo gering belang is, dat bij redelijke afweging van de belangen van de opdrachtgever en de aannemer een zodanige afwijking niet tot ontbinding van de overeenkomst zou mogen leiden.

Artikel 8 hulpmiddelen
A             Alle kosten van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde hulp- en reinigingsmiddelen zijn bij de prijs inbegrepen. De aannemer is vrij in zijn keuze van hulp- en reinigingsmiddelen, tenzij anders is overeengekomen.
B             In afwijking van het hierboven onder a.bepaalde, zal de opdrachtgever het voor de uitvoering van het werkprogramma benodigde water elektriciteit en gas kosteloos ter beschikking stelle. Bij glazenwaswerkzaamheden aan de buitenkant van het object is het de aannemer toegestaan kosteloos gebruik te maken van de voorzieningen welke aan het gebouw ten behoeve van buitenwerkzaamheden aanwezig zijn.
C             In overleg tussen opdrachtgever en aannemer zullen voldoende afsluitbaren ruimten, zoals werkkasten en dergelijke, voor materiaalopslag, uitsluitend voor gebruik door de aannemer, kosteloos ter beschikking worden gesteld. De opdrachtgever is gehouden om de bedrijfsmiddelen ( daaronder mede begrepen materialen, middelen en machines ) van de aannemer, die in haar ruimte wordt gebruikt en opgeslagen, als een goed huisvader ter beheren, de bedrijfsruimte goed af te sluiten en alle maatregelen te nemen die voor het behoud van die bedrijfsmiddelen noodzakelijk zijn. De ten behoeve van de schoonmaakwerkzaamheden ingezette materialen, bedrijfsmiddelen en machines blijven eigendom van de aannemer. De opdrachtgever gehouden om op eerste verzoek van de aannemer eraan mee te werken, dat de aannemer bedoelde goederen terug kan nemen.
D             In overleg met d aannemer zal de opdrachtgever ten behoeve van het personeel van de aannemer voldoende faciliteiten kosteloos ter beschikking stellen, zoals garderobe, berging en dergelijke

Artikel 9 prijs
A             De prijs is gebaseerd op de wensen van de opdrachtgever en op de bij de opname van de werkzaamheden aanwezige op opgegeven of aangenomen oppervlakte en bezetting, aankleding, inventaris, gebruik en bestemming van het object..
B             Indien in de lid 1 van dit artikel genoemde omstandigheden wijzigingen optreden die naar het oordeel van de aannemer prijsaanpassingen noodzakelijk maken, zal de prijsaanpassing in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van artikel 4 geschieden.
C             Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging plaatsvindt in de loon- en/of andere kosten van de aannemer, tengevolge van ( een ) wijziging (en ) in de betrokken cao, danwel als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege van een dwingend karakter, of indien wijzigingen plaatsvinden in de kosten van de gebruikte hulpstoffen, materialen, transportmiddelen en dergelijke, zal een aanpassing van de contractprijs plaatsvinden.

Artikel 10 betaling
A             Facturering zal plaatsvinden op de in de offerte genoemde tijdstippen, indien in de offerte hierover niets nader is geregeld vindt facturering plaats eind van elke maand. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
B             Indien betaling ná deze termijn geschiedt, zal de wettelijke rente in rekening worden gebracht.
C             De aannemer is bevoegd de werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever ondanks sommatie weigert te voldoen aan de betalingsverplichtingen.
D             Alle kosten vallende op een eventuele gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom.
E             Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zijn ( vermeende ) vorderingen op de aannemer re verrekenen.

Artikel 11 eigendomsvoorbehoud
Wanneer de aannemer goederen aan de opdrachtgever verkoopt, zoals schoonmaakmiddelen en sanitaire benodigdheden, behoudt de aannemer zich de eigendom van de goederen voor, totdat de op de goederen betrekking hebbende rekeningen door de opdrachtgever zijn betaald, de aannemer is gerechtigd om zonder verdere aanzegging de goederen, voor zover niet verbruikt, terug te nemen nadat de vervaltermijn van de ter zake van die goederen door haar aan de opdrachtgever gezonden rekeningen zal zijn verstreken.

Artikel 12 aansprakelijkheid
A             De aannemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan het gebouw, de inventaris, personen of eigendommen van personeel van de opdrachtgever, wanneer die schade het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming c.q. nalatigheid van de aannemer, diens personeel of onderaannemers bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. Die aansprakelijkheid kan niet meer belopen dan een maximumbedrag ad E 1.134,000 per gebeurtenis. Boven E 1.340.000 is de aannemer niet aansprakelijk. Partijen kunnen mits schriftelijk, voor wat betreft de aansprakelijkheid van de aannemer een ander maximumbedrag overeengekomen ( zie lid b van dit artikel.
B             Bij het aangaan van de overeenkomst kan, indien dat wenselijk wordt geacht, worden overeengekomen dat de aansprakelijkheid van de aannemer voor schade, te wijten aan opzet of grove schuld van de aannemer, zijn personeel of onderaannemers die aan het gebouw, de inventaris, personen of eigendommen van personeel van de opdrachtgever wordt toegebracht, op een hoger bedrag dan e 1.134.000 doch niet meer dan E 2.500.000 per gebeurtenis wordt vastgesteld. De meerkosten die de aannemer heeft door het verzekeren van deze uitbreiding van de aansprakelijkheid zullen, tenzij anders is overeengekomen, in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever.
C             De schade, zoals bedoeld in lid a en b waarvoor de aannemer tot aan het genoemde c.q. overeengekomen maximum aansprakelijk is blijft beperkt tot de directe materiële schade en letselschade. De aannemer is nimmer aansprakelijk voor vermogenschade en gevolgschade. Bij verlies van sleutels worden uitsluitend de kosten voor het vervangen van sleutels vergoed.
D             De aannemer heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven afgesloten met het oog op de in voorgaande leden bedoelde aansprakelijkheid. Bij zaken onder opzicht komt in afwijking van het gestelde in lid a en b de schade voor vergoeding in aanmerking tot het bedrag waartegen aannemer verzekerd is, met een minimum verzekerd bedrag van e 50.000 per aanspraak en E 100.000 per verzekeringsjaar.
E             Voor schade die niet zijn vernoemd in dit artikel is de aannemer niet aansprakelijk.
F              De aannemer aanvaardt bij gebruik van een hoogwerker geen aansprakelijkheid voor schade aan beplanting, gazons, bestrating leidingen, putten e.d.
G             De opdrachtgever vrijwaart de aannemer voor aanspraken van derden wegens of te gevolge van de uitvoering van deze overeenkomst geleden schade.
H             De opdrachtgever is verplicht om een schade binnen 7 dagen na het schadevoorval te melden

Artikel 13 relatiebeding
A             Het is de opdrachtgever niet toegestaan, om tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst van personeel van de aannemer met de aannemer , respectievelijk gedurende de duur van de overeenkomst tussen opdrachtgever en aannemer en gedurende een periode van 12 maanden na beëindiging daarvan, personeel van de aannemer in dienst te nemen, respectievelijk op enigerlei wijze, direct of indirect, en buiten de aannemer om, in te schakelen voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever.
B             Indien zonder toestemming van de aannemer door de opdrachtgever een arbeidsverhouding en/of een ander overeenkomst tot het verrichten van vergelijkbare werkzaamheden/diensten wordt aangegaan met de in lid a van dit artikel bedoelde werknemers, binnen de in lid a genoemde periode van 12 maanden, verbeurt de opdrachtgever aan de aannemer een boete van e 750 per bedoelde arbeidsverhouding/overeenkomst per week of gedeelte van een week dat een zodanige arbeidsverhoudingovereenkomst heeft geduurd respectievelijk nog voortduurt.

Artikel 14 duur van de overeenkomst en beëindiging
A             De overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
B             Beëindiging van de overeenkomst kan, door beide partijen, slechts bij aangetekend schrijven geschieden.
De opzegtermijn bedraagt in alle gevallen minimaal drie maanden en vangt aan:
( 1 ) indien aannemer meedingt in nieuwe aanbestedingsprocedure:
op het moment dat de nieuwe aannemer schriftelijk aan aannemer bekend is gemaakt.
( 2 ) indien de aannemer niet meedingt in nieuwe aanbestedingsprocedure:
op het moment dat opzegging bij aangetekend schrijven is geschied, echter met dien verstande, dat minimaal 1 maand van de opzegtermijn dient te liggen na het moment, waarop de nieuwe aannemer of het besluit tot herinbesteding schriftelijk aan aannemer bekend is gemaakt.
Opzegging geschied tegen het einde van de maand.
C             Onverminderd het bepaalde in het vorige lid zijn partijen bevoegd de gesloten overeenkomst ook met onmiddellijke ingang, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, op het moment dat:
( 1 ) de wederpartij surseance van betaling aanvraagt:
( 2 ) de wederpartij in staat van faillissement is verklaard.

Artikel 15 contractwisseling en werkgelegenheid
A             De aannemer zal zijn personeel belonen conform cao. Hij zal alle inhoudingen en afdrachten verrichten voor loonbelasting, premie Sociale Verzekeringswetten, A.O.W. Etc. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle aanspraken dienaangaande.
B             De aannemer verbindt zich tegen de opdrachtgever zich te gedragen conform de bepaalde betreffende werkgelegenheid bij contractwisseling in de collectieve arbeidsovereenkomst in de schoonmaak en glazenwassersbedrijf (CAO ).De aannemer zal zijn van contractwisseling – in overleg treden met de andere in het geding zijnde aannemer, teneinde zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden, en om uitvoering te geven aan een, conform CAO, mogelijk op één van beide aannemers rustende verplichtingen tot het aanbieden van een arbeidsovereenkomst aan het schoonmaakpersoneel.
C           Voor zover de opdrachtgever, na beëindiging van de overeenkomst met de aannemer, de werkzaamheden zoals genoemd in artikel 1 lid a niet uitbesteedt aan een ander doch inbesteedt, zijn de artikelen BW 7:662 e.v. betreffende overgang van onderneming van toepassing.

Artikel 16 oevermacht
A             Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de opdrachtgever, tijdelijk – ten hoogste drie maanden -niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd, geeft dat geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode.
B             Indien de oevermacht Langer duurt dan de in lid a van dit artikel genoemde termijn, zullen de aannemer en de opdrachtgever overleg plegen over de totaalprijs die zal gelden voor de resterende overmachtperiode.
C             Indien door maatregelen van de opdrachtgever van de overeengekomen werkzaamheden tijdelijk niet of slechts te dele kan geschieden, respectievelijk niet zinvol is, geeft dat geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode.

Artikel 17 geschillen
A             Alle geschillen betreffende interpretatie, uitvoering en beëindiging van de overeenkomst zullen, met uitsluitend van de burgerlijke rechter en van hoger beroep, ter berechting worden voorgelegd aan de Raad van Arbitrage voor de schoonmaak – en bedrijfsdienstenbranche. Een geschil is aanwezig, wanneer één van de partijen verklaart dat dat het geval is.
De betreffende verklaring dient per aangetekend schrijven aan de wederpartij te worden verteld
B             Behandeling van een geschil door de Raad van Arbitrage voor de schoonmaak en bedrijfsdienstenbranche schorst de mogelijkheid de overeenkomst als ontbonden te beschouwen op grond van feiten welke aanleiding waren tot het gerezen geschil.
C             De raad van Arbitrage voor de schoonmaak en bedrijfsdienstenbrance zal het geschil berechten conform het hem opgelegde reglement.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>